Park20 Advocaten. Een advocaat op maat.


Park20 Advocaten

‘Procederen, Adviseren, Reflecteren en Kwaliteit’

Park20 Advocaten is gevestigd aan de Parkstraat 20 te Den Haag en opgericht in 2020. Vandaar de naam Park20. Park20 vertegenwoordigt echter meer dan slechts een straatnaam en jaartal. De vier letters staan voor vier maten. Annie, Robin, Danny en Jan. De letters PARK vertegenwoordigen de services waar ons kantoor voor staat: Procederen, Adviseren, Reflecteren en Kwaliteit.


De letters staan ook voor onze kernwaarden: Professioneel, Assertief, Resoluut en Krachtig. Dit alles vanuit de gedachte: praten voor het procederen. Zowel voor de particulier als het MBK. Passen de waarden Persisterend, Aansturend, Rendabel en Kwalitatief meer bij u? Of zoekt u een andere bij u passende strategie? Ook dan kunt u gerust bij ons terecht. Ons motto luidt immers: ‘Een advocaat op maat’. Wij zijn Park20. Wie bent u?

Huurrecht

Op het gebied van het huurrecht staan wij zowel professional partijen als particulieren bij. Bent u ondernemer of (zakelijk) verhuurder? Gaat het om een bedrijfspand? Een woning of uw Pier à Terre? U kunt bij ons onder meer terecht voor advies in huurgeschillen, het opstellen of beoordelen van huurovereenkomsten, bijstand in procedures en kwesties over allerhande gebreken. Waar kunt u zoal aan denken?
 • ontbinding en ontruiming huurovereenkomst, al dan niet in kort geding;
 • geschillen over huurprijzen, gebreken, terugbetaling borg en afrekening servicekosten;
 • onderhuur, urgentieverklaring en tijdelijke huurovereenkomsten;
 • opleveringsgeschillen, voortzetting huurovereenkomst bedrijfsruimte en huurprijsvermindering in verband met corona.
Onze expertise blijft niet beperkt tot voornoemde problematiek. Ook voor aangrenzende geschillen zoals geschillen over schade aan uw inboedel en opstal, kwesties burenrecht en problemen omtrent uw (NHG)hypotheek kunt u bij onze specialisten terecht.

Onderwijsrecht

Ons kantoor heeft een ruime expertise op het gebied van het onderwijs. Onze specialisten richten zich met name op de onderwijsconsument maar ook de belangen van uw onderwijsinstelling zijn bij ons in goede handen.
U kunt een beroep op ons doen in alle fasen van uw of uw kinds school- of studieloopbaan. Zowel als sprake is van primair- en voortgezet onderwijs (PO/VO), als daarna. Uw studiecarrière hoeft niet op te houden na het MBO, HBO of de universiteit maar kan ook hierna voortgaan. Denk aan het volgen van een PhD-traject, postdoctoraal en particulier onderwijs. Elke vorm van onderwijs kent zijn eigen rechtsbescherming. In deze niche is het van belang dat u kunt bouwen op een specialist die de juiste (rechts)ingang weet te vinden.
Als consument kunt u onder meer bij ons terecht met kwesties over: passend onderwijs en leerplicht;
 • doubleren en bevordering;
 • schorsing en verwijdering;
 • studievertraging en functiebeperking;
 • negatief bindend studieadvies en numerus fixus;
 • plagiaat en fraude;
 • studiefinanciering;
 • geschillen big-registratie en beroepsopleiding advocatuur.

Onze specialisten houden een blog bij op website onderwijsrecht.nl

Wij adviseren alle onderwijsgeledingen. Ook het schoolbestuur, de directeur of bestuurder, de medezeggenschapsraad en de raad van toezicht kunnen bij ons terecht. Daarbij verzorgen wij geregeld cursussen voor rechtsbijstandsverleners, gemeentelijke leerplichtambtenaren en secretarissen van Colleges van Beroep voor de Examens.

Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht is de laatste jaren ingrijpend veranderd. Eerst met de zogenoemde Wet Werk en Zekerheid (WWZ) en de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaar (WNRA). Onlangs (1 januari 2020) weer met de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Dit dynamische rechtsgebied vereist specialisten die meebewegen met de (arbeids)markt.
Ons kantoor richt zowel op werkgevers, werknemers als ZZP’ers. Maar ook vakbonden en medezeggenschapsorganen en ondernemingsraden weten ons kantoor te vinden. Wij procederen en adviseren onder meer ter zake van:
 • ontslag op staande voet, beëindiging arbeidsovereenkomst en ziekte;
 • transitievergoeding en loonvordering;
 • wijziging arbeidsvoorwaarden en Arbeidstijdenwet;
 • opstellen en beoordelen arbeidsovereenkomst en vaststellingsovereenkomst;
 • begeleiden reorganisatie en ontslagprocedure UWV.
De rechtspositie van de (gewezen) ambtenaar en onderwijspersoneel geniet onze bijzondere aandacht. Vanwege onze pre-WNRA ervaring gaan wij ook vraagstukken over uw veranderde rechtspositie niet uit de weg.

Sociaal zekerheidsrecht en sociale voorzieningen

Als consument kunt u te maken krijgen met kwesties als werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en pensioen. Onze specialisten hebben geruime ervaring met kwesties op het gebied van het sociaal zekerheidsrecht, waaronder de WW, de WIA/WAO, de WAZO en de Ziektewet. Wij staan hierin zowel werkgevers als werknemers en uitkeringsgerechtigden bij.
Bij sociale voorzieningen moet u denken aan kwesties op grond van Participatiewet (bijstand), Wajong, de AWBZ of PGB en geschillen over de hoogte, terugvordering of verrekening van zorg-, huur- of kinderopvangtoeslag. Ook kunnen wij bijstaan in kwesties die een raakvlak hebben het arbeidsrecht, zoals geschillen met de Svb of pensioenfondsen over uw pensioen, of geschillen die een raak hebben met het onderwijs. Denk hierbij aan geschillen met de DUO over Studiefinanciering of het Levenlanglerenkrediet.

Algemeen verbintenissenrecht

Zoals het woord algemeen al impliceert, kunnen wij u bijstaan in geschillen op het gebied van het verbintenissenrecht, en wel in de breedste zin van het woord. Denk bijvoorbeeld aan kwesties op het gebied van consumentenkoop, de nakoming van overeenkomsten in het MKB en kwesties met verzekeraars.
Maar ook kwesties omtrent de aankoop of verkoop van woningen, non-conformiteit bij een auto of een vakantiereis die vanwege corona niet door kan gaan. Of zelfs een geschil met uw bewindvoerderskantoor omdat zij haar taken niet naar behoren uitvoert. Bent u benieuwd of u wij iets voor u kunnen betekenen? Schroom dan niet contact met ons op te nemen.

Incasso

Heeft u openstaande facturen die maar niet worden betaald? Worstelt u met opdrachtgevers die niet reageren op herinneringen en aanmaningen? Dan is het tijd om het heft in eigen handen te nemen en hulp in te schakelen. Wij begrijpen als geen ander dat onbetaalde facturen niet alleen financiële druk veroorzaken, maar ook kostbare tijd en energie in beslag nemen.

Binnen ons kantoor heeft mr. Van Sintemaartensdijk zich gespecialiseerd in het incasseren van geldvorderingen. Indien nodig kan hij rechtsmaatregelen treffen om een debiteur tot betaling te bewegen. Ook kan hij, in tegenstelling tot incasso- en deurwaarderskantoren, over het volledige arsenaal beschikken en dat effectief inzetten. Zo is hij bevoegd om te procederen boven een bedrag van € 25.000,00, het laten leggen van (conservatoir)beslag en het indienen van een faillissementsaanvraag. Verder levert mr. Van Sintemaartensdijk maatwerk op dossierniveau, zal hij er alles aan doen om in de ‘geest’ van uw organisatie te opereren en zal hij altijd streven naar een minnelijke oplossing. Wilt u een vordering laten incasseren? Neem dan contact met ons op.

Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht is een gebied waarop de nationale en de Europese overheid voor vele aspecten van het ondernemerschap regels hebben geformuleerd. Beginnend bij de vaak gestelde vraag of het zinvol is om een onderneming om te zetten in een BV; daar spelen naast civiele ook fiscale vragen mee. Bij de oprichting van een onderneming gaat het om de regels over rechtspersonen (de statuten van een BV, Stichting of een Vereniging in boek 2 van het Burgerlijk Wetboek). Het tot stand brengen van de juiste ondernemingsvorm en het structureren van de diverse rechtspersonen ten opzichten van elkaar, ) is een specialiteit van ons kantoor. Wij kunnen ook de vraag beantwoorden hoe binnen een structuur fiscaal de entiteiten in een bepaalde verhouding tot elkaar moeten staan bijvoorbeeld met een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting of de omzetbelasting. De herstructurering van een onderneming met uitsplitsing over diverse rechtspersonen begeleiden wij regelmatig.

De handelsnaamwet en de auteurswet kunnen in beeld komen als een concurrent een naam gebruikt of een product aanbiedt dat te sterke gelijkenissen vertoont met dat van uw eigen onderneming. De concurrentie wordt bewaakt met de mededingingsregels en antikartelwetgeving. Dat is ook een aspect van de regelgeving over de gevolgen van het ondernemerschap voor het milieu.

Samenwerkingsvormen zijn er in vele variëteiten zoals joint ventures van ondernemers natuurlijke personen en rechtspersonen in firma of maatschap, of wederzijdse participaties met rechtspersonen via fusies en splitsing. We kennen de mogelijkheden om medeaandeelhouders kwijt te raken of juist zelf de anderen te kunnen dwingen een participatie over te nemen.

Een onderneming kan in zwaar weer komen te verkeren zelfs leidend tot een faillissement, een terrein met voetangels en klemmen. Vele faillissementen eindigen door opheffing wegens de toestand van de boedel waarna de oude toestand herleeft, maar de route naar een akkoord met de schuldeisers is zeker de moeite van het onderzoeken waard.

Tijdig overleg met de advocaten van ons kantoor kan leiden tot de juiste oplossing voor de vragen die leven bij u als ondernemer.

Contractenrecht

Het contractenrecht, ook wel het overeenkomstenrecht genoemd, houdt zich bezig met zaken als hoe de overeenkomst tot stand komt, de duur en de beëindiging van de overeenkomst. Dagelijks worden duizenden contracten afgesloten, bijvoorbeeld in de supermarkt, het restaurant, bij een nieuwe baan.  Veel van deze contracten worden mondeling afgesproken maar als het wat ingewikkelder wordt of belangrijker dan zetten wij deze contracten als het goed is op papier. 

De advocaten van Park20 kunnen u helpen met het opstellen van contracten zodat u met zelfvertrouwen uw zaken kunt doen.

ICT-recht

ICT-Recht houdt zich bezig met o.a. beslechting van automatiseringsgeschillen, eigendomsrecht van software, gegevensbescherming (AVG), en computercriminaliteit.

mr. ing. J. (Jan) M. Eerkes van Park20 Advocaten houdt zich al meer dan 30 jaar bezig met automatiseringsproblemen en de laatste 7 jaren ook met die problemen op het juridisch gebied. Heeft u een automatiseringsgeschil, wilt u weten of u volgens de AVG werkt of moeten er ICT-contracten opgesteld worden, neem dan contact op met Jan Eerkes van Park20 Advocaten!

 

 

Waarom Park20 Advocaten?

Kernwaarden

Procederen

Adviseren

Reflecteren

Kwaliteit

Partners

Park20 Advocaten

Park20_robin-7.web
Robin is sinds 2010 werkzaam als advocaat en is tot 1 januari 2018 als medewerker aan een middelgroot advocatenkantoor (Advocatenkantoor Dijkgraaf verbonden) geweest. Per 1 januari 2018 is hij gestart als zelfstandige en sinds 1 juli 2021 maakt Robin deel uit van Park20 Advocaten.

Robin houdt zich met name bezig met arbeidsrecht, huurrecht, sociaal zekerheidsrecht en onderwijsrecht. Robin heeft een bijzondere interesse in de rechtspositie van studenten.

 • Vereniging voor Sociale Advocatuur Nederland (VSAN)
 • Nederlandse Vereniging voor Onderwijsrecht (NVOR)
 • Vereniging van Advocaten en Rechtsbijstandverleners in het Onderwijs (VARO)
 • Leergang Onderwijsrecht (VU)
mr. R. Verspaandonk heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:
 • onderwijsrecht
 • huurrecht
 • sociaal zekerheidsrecht
Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.
Park20_jan_eerkes-3.web
Jan is sinds 2014 werkzaam als advocaat en is tot 1 juli 2021 als advocaat bij Delfgaauw Eerkes Advocaten verbonden geweest. Per 1 juli 2021 maakt Jan deel uit van Park20 Advocaten.

Jan is meer dan 25 jaar actief geweest als ICT-ondernemer en heeft vervolgens een carrière switch gemaakt naar de advocatuur. Jan Eerkes staat bekend als een toegankelijke advocaat die zich goed kan inleven in de problematiek van een particulier en ondernemer.

Natuurlijk is Jan als advocaat gespecialiseerd in het ICT-Recht. Het ICT-Recht houdt zich onder andere bezig met Privacywetgeving (AVG/GDPR), conflicten tussen leveranciers en afnemers van ICT en Cybercrime.

Verder heeft Jan een algemene praktijk en is hij gespecialiseerd in het arbeidsrecht, bouwrecht, huurrecht en het overeenkomstenrecht.

 • Bestuurslid  ICT Kring Delft
 • Nederlandse Vereniging voor Informatietechnologie & Recht
 • BNI de Adelaar
 • HTS – Informatietechniek
 • Studie Rechtsgeleerdheid
mr. ing. J.M. Eerkes heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:
 • Algemene Praktijk
 • Arbeidsrecht
 • Huurrecht
 • Ondernemingsrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

E: eerkes@park20advocaten.nl

M: 06-46290284

Park20_danny_pieterse-1.web

Danny is sinds 2019 werkzaam als advocaat en is tot 1 juli 2021 als advocaat verbonden geweest aan Delfgaauw Eerkes Advocaten. Per 1 juli 2021 maakt Danny deel uit van Park20 Advocaten.

 

Danny is acht (8) jaar werkzaam geweest als juridisch medewerker/griffier bij de Rechtspraak. Hierdoor heeft Danny een goede en brede juridische kennis en is hij als geen ander bekend met procedurele aangelegenheden. Daarnaast heeft hij ruime ervaring in het opstellen van processtukken.

 

Door zijn ervaring en kennis is Danny in staat om snel tot de juridische kern te komen en eenieder te voorzien van een praktisch en toegesneden juridisch advies.

 

Danny houdt zich met name bezig met het arbeidsrecht, huurrecht en verbintenissenrecht. Hij verleent juridische bijstand aan ondernemers/particulieren, werkgevers/werknemers en verhuurders/huurders.

 •  Niet van toepassing
 •  Niet van toepassing

mr. D. Pieterse heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geen hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd. 

Park20_annie-9.web

Annie is sinds 2007 werkzaam als advocaat. Tot 1 juli 2021 was zij gevestigd als zelfstandig advocaat. Zij is haar loopbaan in de rechtshulpverlening begonnen in 1984 bij het Bureau voor Rechtshulp te Apeldoorn en Zutphen en is aansluitend van 1986 tot en met 1992 advocaat geweest te Eindhoven. In de periode van 1992 tot 2002 is zij werkzaam geweest in beleidsfuncties en van 2004 tot 2007 als adviseur Ambtenarenrecht. Annie houdt zich met name bezig met arbeidsrecht en onderwijsrecht.


Arbeidsrecht

In het arbeidsrecht staat zij een aantal vakorganisaties bij in arbeidsrechtelijke vraagstukken van de leden betreffende arbeidsvoorwaarden en ontslag. Zij adviseert werkgevers en werknemers in ontslagprocedures. Zij ondersteunt Dovenschap met juridische vragen van leden via het rechtshulploket voor doven.

Zij is verbonden aan het Nederlands Instituut voor Arbeidsverhoudingen(www.nicva.nl) als bemiddelaar voor (arbeids)geschillen bij de overheid, onderwijs- en zorginstellingen.


Onderwijsrecht

In het onderwijsrecht adviseert zij ouders en leerlingen en scholen betreffende vraagstukken van passend onderwijs, toelating en verwijdering, leerplichtwet, alsmede medezeggenschapskwesties.

Annie publiceert regelmatig voor het vaktijdschrift School en Wet en is docente aan de Bestuursacademie voor de leergang voor Leerplichtambtenaren.

 • Vereniging voor Arbeidsrecht
 • Vereniging voor Onderwijsrecht

 

 •  specialisatieopleiding Arbeidsrecht – Grotius Academie (2022)

mr. A.M.T. Wigger heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

 • Onderwijsrecht
 • Arbeidsrecht

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

 • Commissielid bij het Klachteninstituut
  Financiële Dienstverlening

  ·      Voorzitter Bezwaaradviescommissies MBO Utrecht
  en lid Bezwaaradviescommissie ROC 
  Horizon College te Alkmaar

  ·       Lid van de Bezwarencommissie van de Raad voor de
  Rechtsbijstand. 

Medewerkers

mr. J. (Jeroen) van Sintemaartensdijk

Jeroen is een ervaren advocaat met een diepgaande achtergrond in juridische zaken en heeft een bewezen staat van dienst binnen de rechtspraak. Met meer dan 9,5 jaar bij de rechtbank Amsterdam en 3 jaar bij een gerenommeerd advocatenkantoor in Den Haag, brengt hij een schat aan ervaring met zich mee. Zijn focus ligt op het huurrecht en verbintenissenrecht. Ook heeft hij veel ervaring met het effectief incasseren van vorderingen. Zijn vermogen om complexe juridische kwesties te ontleden en heldere strategieën te ontwikkelen, stelt hem in staat om succesvolle gerechtelijke procedures te voeren ten behoeve van zijn cliënten. Hij is toegewijd aan het leveren van juridische oplossingen van topkwaliteit en het vertegenwoordigen van zijn cliënten met integriteit en vastberadenheid. Zijn diepgaande kennis en ervaring maken hem een waardevolle troef voor elk juridisch partnerschap. • Niet van toepassing

 

 •  Niet van toepassing

mr. J. van Sintemaartensdijk heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geen rechtsgebieden geregistreerd.

Contact opnemen

Park20, wij staan voor u klaar.

Bezoekadres

Park20 Advocaten
Parkstraat 20
2514 JK DEN HAAG

Telefoon

070-3235825

E-mail