Algemene voorwaarden Park20 Advocaten

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Park20 Advocaten (nader te noemen: het kantoor): een samenwerkingsverband van zelfstandige advocaten die op basis van kostendeling voor eigen rekening en risico de praktijk uitoefenen.
 2. De (betrokken) advocaat: een advocaat werkzaam bij het kantoor aan wie is verzocht de werkzaamheden uit te voeren.
 3. Cliënt: de opdrachtgever van het kantoor.
 4. Overeenkomst: de overeenkomst waarbij een cliënt aan het kantoor de opdracht geeft om bepaalde juridische werkzaamheden te verrichten en het kantoor deze opdracht aanvaardt.
 5. Honorarium: de financiële vergoeding (tijdsevenredig of anderszins) exclusief verschotten en reiskosten als onder sub f en g is bedoeld, die het kantoor voor uitvoering van de opdracht met de cliënt is overeengekomen.
 6. Verschotten: elke vergoeding van te specificeren kosten, zoals griffierecht, taxatiekosten, deurwaarderskosten etc., alsmede elke vergoeding van niet te specificeren kantoorkosten zoals porti, telefoon, fax, kopieerkosten e.d.
 7. Reiskosten: de vergoeding voor de in het belang van de uitvoering van de opdracht gemaakte reiskosten.
 8. Derdengelden: de gelden die het kantoor ten behoeve van de cliënt ontvangt.
 9. Stichting Derdengelden Delfgaauw Advocatuur: de stichting, als bedoeld in de Verordening op de advocatuur van de Nederlandse Orde van Advocaten, ter ondersteuning van het kantoor en ter beheer van voor anderen dan het kantoor ontvangen gelden.
 10. Klacht: de schriftelijke negatieve reactie van de cliënt over de advocaat en/of de uitvoering van een opdracht.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met het kantoor aangegane overeenkomsten, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van de betreffende overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3 – Totstandkoming overeenkomst van opdracht

 1. Wanneer een cliënt aan het kantoor een opdracht geeft om zijn belangen te behartigen, komt de overeenkomst (van opdracht) tussen de cliënt en het kantoor pas tot stand nadat de advocaat deze namens het kantoor heeft aanvaard.
 2. De werking van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW worden uitgesloten.
 3. De aanvaarding van de opdracht geschiedt schriftelijk door ondertekening van de overeenkomst van opdracht door de advocaat of door schriftelijke bevestiging van de aanvaarding van de opdracht per brief, fax of e-mail.
 4. De cliënt stemt ermee in dat de advocaat in overleg met de cliënt (bepaalde delen van) de opdracht laat uitvoeren door één of meer aan het kantoor verbonden advocaten onder diens verantwoordelijkheid.
 5. Tenzij anders op de aanbieding of offerte is vermeld of overeengekomen, is de geldigheidsduur van aanbiedingen en/of offertes 30 dagen.
 6. De cliënt is ervan op de hoogte dat de advocaat de door de Orde van Advocaten opgelegde gedragsregels bij de uitoefening van zijn praktijk dient te respecteren. De cliënt aanvaardt de gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien.

Artikel 4 – Uitvoering overeenkomst

 1. De uit de overeenkomst wederzijds voortvloeiende verplichtingen gelden vanaf de schriftelijke bevestiging door de betrokken advocaat aan cliënt.
 2. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt.
 3. De overeenkomst houdt een inspanningsverbintenis voor de betrokken advocaat in en geen resultaatsverbintenis. Een overeenkomst wordt door of vanwege het kantoor naar beste kunnen en met de zorgvuldigheid die van het kantoor mag worden verwacht uitgevoerd.

Artikel 5 - Verplichtingen cliënt

 1. De cliënt staat ervoor in dat aan de advocaat de juiste en volledige gegevens en bescheiden ter beschikking worden gesteld, ook indien deze oorspronkelijk niet van hem afkomstig zijn. Het is de cliënt toegestaan informatie anders dan door persoonlijke afgifte aan de advocaat ter beschikking te stellen. De advocaat kan echter in deze gevallen de geheimhouding van de verstrekte informatie niet garanderen en de cliënt accepteert dit risico.
 2. Indien de in het vorige lid bedoelde en voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig zijn verstrekt, heeft de desbetreffende advocaat het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of te beëindigen en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan cliënt in rekening te brengen.
 3. In geval van verhindering van een cliënt om een afspraak bij te wonen dient een gemaakte afspraak uiterlijk twee dagen daaraan voorafgaand te worden afgezegd. Voor iedere afspraak die binnen die termijn wordt afgezegd of waarop de cliënt zonder afzegging niet verschijnt is € 50,- verschuldigd.

Artikel 6 – Inzage, afgifte en afschriften

 1. De cliënt is te allen tijde gerechtigd om op vooraf schriftelijk verzoek het dossier in te zien ten kantore van de advocaat. Inzage is kosteloos.
 2. Een dossier, of een gedeelte van een dossier, wordt niet dan aan de direct belanghebbende cliënt, of diens rechtverkrijgende, afgegeven.
 3. Afgifte van een dossier, daaronder begrepen geselecteerde stukken uit een dossier, geschiedt uitsluitend in persoon, tegen afgifte van een gespecificeerde en door de betrokkene ondertekende verklaring van overname en slechts dan nadat de identiteit van degene die afgifte verlangt is vastgesteld aan de hand van een algemeen geldig identiteitsbewijs.
 4. Afgifte kan uitsluitend plaatsvinden na het beëindigen van de werkzaamheden en/of het sluiten van het dossier.
 5. Indien de cliënt een afschrift wenst te ontvangen van het dossier, is hij hiervoor een vergoeding verschuldigd terzake kopieer- en administratiekosten van € 0,05 per pagina.

Artikel 7 – Honorarium en declaratie

 1. Voor de uitvoering van de overeenkomst van opdracht is de cliënt het honorarium, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten, reis- en verblijfskosten en omzetbelasting (hoog tarief) verschuldigd.
 2. De werkzaamheden van de advocaat worden verricht op basis van het overeengekomen uurtarief van de betreffende advocaat. In bijzondere gevallen, zoals bij spoedeisende zaken en zaken met aanzienlijk belang, kan daarvan in overleg met de cliënt worden afgeweken. De advocaat behoudt zich het recht voor om jaarlijks het honorarium aan te passen.
 3. Het geldende uurtarief wordt bij de acceptatie van de opdracht schriftelijk bevestigd of vastgelegd in de door de cliënt getekende overeenkomst.
 4. Indien de advocaat recent werkzaamheden voor de cliënt heeft verricht, geldt tenzij anders overeengekomen het vaste, eerder tussen partijen afgesproken honorarium.
 5. Het honorarium met betrekking tot verrichte werkzaamheden zal, indien de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, in beginsel maandelijks in rekening worden gebracht.
 6. De advocaat is steeds gerechtigd van de cliënt de betaling van een voorschot te verlangen. De omvang van het voorschot zal in overleg tussen de betrokken advocaat en de cliënt worden vastgesteld. Indien het betalingsgedrag van de cliënt daartoe aanleiding geeft, kan de hoogte van een volgend te betalen voorschot in een later stadium worden aangepast. Wanneer het voorschot voor minimaal driekwart is opgebruikt, heeft de advocaat het recht om een aanvullend voorschot bij de cliënt in rekening te brengen. Een ontvangen voorschotbetaling wordt verrekend met de einddeclaratie van de opdracht.

Artikel 8 – Gesubsidieerde rechtsbijstand

 1. Voor overeenkomsten die worden aangegaan op basis van het wettelijk systeem van gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging) is de cliënt niet het honorarium van de advocaat verschuldigd zoals bepaald in het vorige artikel. In plaats daarvan is de cliënt een door de Raad van Rechtsbijstand vast te stellen eigen bijdrage verschuldigd, welke eigen bijdrage wordt gebaseerd op het inkomen en vermogen van de cliënt (en diens partner) in het peiljaar (= twee jaar voorafgaande aan het jaar van aanvraag).
 2. Bij het aangaan van de eerste overeenkomst bekijkt de advocaat op basis van de door de cliënt verstrekte financiële gegevens of cliënt in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand. De cliënt is verantwoordelijk voor de juistheid van de (mondeling) verstrekte informatie. Bij twijfel wordt uit voorzorg toch een toevoeging aangevraagd. De cliënt geeft uitdrukkelijk toestemming voor het doen van de betreffende aanvraag en voor het verwerken van de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens zoals onder andere – maar niet beperkt tot – het BSN.
 3. Indien tussentijds of bij een volgende overeenkomst de financiële situatie van de cliënt wijzigt, in die zin dat hij alsnog in aanmerking meent te komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand, is de cliënt gehouden om zulks onmiddellijk te melden aan de advocaat.
 4. De advocaat is steeds gerechtigd van de cliënt de betaling van een voorschot te verlangen zolang door de Raad voor Rechtsbijstand geen toevoeging is afgegeven. De omvang van het voorschot zal in overleg tussen de betrokken advocaat en de cliënt worden vastgesteld.
 5. Indien de Raad voor rechtsbijstand achteraf de toevoeging intrekt, is de cliënt het overeengekomen honorarium verschuldigd.
 6. Cliënt is ermee bekend dat cliënt in het geval van een toevoeging het recht op de ontvangst van de proceskostenvergoeding overdraagt aan de advocaat.

Artikel 9 - Betaling

 1. Betaling van declaraties dienen, tenzij anders tussen partijen is overeengekomen, binnen 14 dagen na factuurdatum door cliënt te zijn voldaan.
 2. Betalingen dienen plaats te vinden door overschrijving van het verschuldigde bedrag op het op de declaratie vermelde bankrekeningnummer of door betaling via het internet, of op het kantoor door middel van een wettig betaalmiddel. De kosten verbonden aan betaling zijn voor rekening van de cliënt.
 3. Betalingen dienen plaats te vinden zonder korting of verrekening. Uitstel van betaling wordt niet verleend.
 4. Betaling door de cliënt houdt erkenning van de verschuldigdheid van de declaratie(s) in.
 5. Na verstrijken van de betalingstermijn van veertien dagen is de cliënt van rechtswege in verzuim en is de cliënt over het opeisbare bedrag de wettelijke (handels)rente ex artikel 6:119(a) BW, vermeerderd met 1,5 %, verschuldigd, zonder dat deze eerst aangezegd hoeft te worden.
 6. Indien de advocaat, al dan niet zelf, invorderingsmaatregelen treft tegen de cliënt die in verzuim verkeert, komen de kosten, vallende op die invordering, ten laste van de cliënt.
 7. De ontvangen betalingen strekken eerst in mindering op de onder 6 bedoelde kosten, vervolgens op de verschenen rente en tenslotte op de hoofdsom en de lopende rente.
 8. In geval van liquidatie van een cliënt rechtspersoon, (dreigend) faillissement of surséance van betaling dan wel toelating tot de schuldsaneringsregeling overeenkomstig de WSNP of overlijden van een cliënt natuurlijk persoon zijn de verplichtingen van de cliënt onmiddellijk en volledig opeisbaar.

Artikel 10 – Invordering en opschorting werkzaamheden bij verzuim

 1. Indien de cliënt in verzuim is één of meer van zijn verplichtingen jegens de desbetreffende advocaat na te komen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening binnen en buiten rechte voor rekening van cliënt, welke kosten minimaal 15% van de vordering, met een minimum van € 150,00 bedragen.
 2. Onder de redelijke kosten ter verkrijging van voldoening binnen en buiten rechte worden tevens verstaan de door het kantoor zelf verrichte (incasso)werkzaamheden waaronder het versturen van aanmaningen, het (telefonisch) sommeren tot betaling en het eventueel treffen van betalingsregeling(en). De gemaakte kosten worden berekend naar het overeengekomen of gebruikelijke uurtarief van de advocaat met wie de opdracht is aangegaan.
 3. Indien de cliënt in verzuim is met de betaling van hetgeen door hem is verschuldigd, heeft de betrokken advocaat naast de mogelijkheid van invorderingsmaatregelen als bedoeld in de vorige leden, het recht zijn werkzaamheden ten behoeve van de cliënt op de schorten. De betrokken advocaat is slechts dan bevoegd van dit opschortingrecht gebruik te maken nadat hij de cliënt daarvan van tevoren op de hoogte heeft gesteld en hem nog een korte termijn heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen. De duur van de voornoemde korte termijn zal zijn aangepast aan de omstandigheden van het geval. Het kantoor noch de betrokken advocaat aanvaardt enige aansprakelijkheid voor eventuele schade die de cliënt lijdt, welke ontstaat als gevolg van een opschorting van de werkzaamheden als hier is bedoeld.
 4. De betrokken advocaat heeft het recht alle stukken, ook die met betrekking tot een overeenkomst waarop de onbetaalde declaratie geen betrekking heeft, onder zich te houden tot op het moment dat betaling heeft plaatsgevonden.

Artikel 11 - Reclames

 1. Reclames met betrekking tot een declaratie dienen, op straffe van nietigheid, schriftelijk en binnen veertien dagen na factuurdatum te geschieden.
 2. Reclames over nakoming van een overeenkomst dienen, op straffe van verval, binnen dertig dagen na ontdekking van het gebrek dan wel uiterlijk dertig dagen na voltooiing van de desbetreffende opdracht, schriftelijk te geschieden.

Artikel 12 - Derdengelden

 1. Gelden die het kantoor ten behoeve van cliënt ontvangt, worden gestort op rekening van de Stichting Derdengelden Delfgaauw Advocatuur.
 2. Ter compensatie van de kosten van administratie en beheer van de rekening, wordt over gestorte derdengelden geen rente vergoed.
 3. Aan de cliënt toekomende gelden, worden binnen 14 dagen onder verrekening met eventueel door cliënt aan het kantoor verschuldigde bedragen, overgemaakt op een door cliënt aan te geven bank- of girorekening.
 4. De cliënt stemt in met de in het vorige lid genoemde verrekening met de nog aan het kantoor verschuldigde bedragen. Indien de cliënt bezwaren heeft tegen deze verrekening geldt het bepaalde in het vorige artikel.

Artikel 13 - Aansprakelijkheid

 1. Het kantoor noch de betrokken advocaat aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade ontstaan bij uitvoering van de opdracht door de advocaat.
 2. De aansprakelijkheid van het kantoor dan wel de betrokken advocaat voor schade voortvloeiend uit of verband houdende met de uitvoering van een opdracht, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van de betrokken advocaat in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de betreffende polis. Een kopie van de huidige polis ligt ter inzage op het kantoor.
 3. De in lid 2 omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt niet voor opzet of grove schuld van de betrokken advocaat en/of zijn ondergeschikten.
 4. De cliënt vrijwaart het kantoor en de betrokken advocaat voor aanspraken van derden wegens schade die veroorzaakt is dan wel zal worden ten gevolge van de omstandigheid dat de cliënt aan de betrokken advocaat onjuiste of onvolledige Informatie heeft verstrekt.
 5. Bij het inschakelen van derden zal de advocaat steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Het kantoor noch de advocaat aanvaardt echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden geen aansprakelijkheid.

Artikel 14 - Intellectuele eigendomsrechten

Het is cliënt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan door of namens de betrokken advocaat geproduceerde adviezen, contracten of andere voortbrengselen van de geest, al dan niet met inschakeling van derden geproduceerd, te verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren.

Artikel 15 - Archivering

 1. De betrokken advocaat zal het tijdens de uitvoering van de overeenkomst gevormde dossier fysiek dan wel elektronisch gedurende tenminste 7 jaar na beëindiging van zijn werkzaamheden en sluiting van het dossier bewaren.
 2. De financiële gegevens worden eveneens fysiek dan wel elektronisch gedurende 7 jaar bewaard.
 3. Na het verstrijken van de in het eerste lid genoemde periode is de desbetreffende advocaat gerechtigd om het dossier te vernietigen. De cliënt zal worden gevraagd of hij prijsstelt op teruggave van het dossier, zo niet dan worden de stukken als notariële aktes en onderhandse overeenkomsten daaruit gefilterd en wordt overigens het dossier professioneel vernietigd.
 4. Op verzoek van de cliënt kan binnen de in het eerste lid genoemde termijn het dossier tegen vergoeding van de werkelijk te maken kosten worden gelicht uit het archief.

Artikel 16 – Klachten- en geschillenregeling

 1. Indien de cliënt ontevreden is over de advocaat of over (een onderdeel van) de behandeling van zijn zaak, dient hij de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan de betrokken advocaat.
 2. De cliënt dient zijn klacht aan de betrokken advocaat voor te leggen binnen drie maanden na het moment waarop hij kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot zijn klacht aanleiding heeft gegeven.
 3. Mocht de klacht niet naar tevredenheid worden afgehandeld, dan zal de klachtenbehandelaar van het kantoor in overleg treden met de cliënt en de advocaat om te bezien of een minnelijke oplossing van het geschil mogelijk is.
 4. Indien de klacht binnen de gestelde termijn niet of niet naar tevredenheid is opgelost, kan de cliënt zijn klacht indienen bij de Deken van de Orde van Advocaten in Den Haag.

Artikel 17 – Algemene verordening gegevensbescherming en Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

 1. De werkzaamheden van de behandelend advocaat zullen meebrengen dat voor een goede behandeling van de zaak persoonsgegevens in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming AVG worden verwerkt zoals het BSN van de cliënt. De cliënt geeft daartoe uitdrukkelijk toestemming.
 2. Persoonsgegevens zullen overeenkomstig de AVG en de daarmee samenhangende nationale wetgeving worden behandeld op een veilige, eerlijke en transparante manier. De omvang van die gegevens zal tot een minimum worden beperkt en de rechten van de cliënt als betrokkene in de zin van de AVG worden gerespecteerd. Persoonsgegevens worden verwijderd zodra dat mogelijk is of aan de cliënt teruggegeven.
 3. Op grond van het bepaalde in de Wwft is de advocaat gehouden te onderzoeken of de werkzaamheden die van hem worden verlangd onder het bereik van de Wwft vallen en zo ja de identiteit van de cliënt en van overige betrokkenen bij de zaak zoals aangeduid door de betreffende wet vast te stellen en afschriften te bewaren van de identificatiemiddelen die de cliënt daartoe aan de advocaat ter beschikking stelt. De cliënt geeft daartoe uitdrukkelijk toestemming.

Artikel 18 – Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Ieder geschil over deze overeenkomst tussen een cliënt die geen consument is in de zin van artikel 6:230g lid 1 aanhef en sub a BW en kantoor of advocaat kan uitsluitend worden gebracht voor de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag.