Exoneratieclausule Park20 Advocaten

Lid 1
Het kantoor noch de betrokken advocaat aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade ontstaan bij uitvoering van de opdracht door de advocaat.

Lid 2
De aansprakelijkheid van het kantoor dan wel de betrokken advocaat voor schade voortvloeiend uit of verband houdende met de uitvoering van een opdracht, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van de betrokken advocaat in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de betreffende polis. Een kopie van de huidige polis ligt ter inzage op het kantoor.

Lid 3
De in lid 2 omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt niet voor opzet of grove schuld van de betrokken advocaat en/of zijn ondergeschikten.

Lid 4
De cliënt vrijwaart het kantoor en de betrokken advocaat voor aanspraken van derden wegens schade die veroorzaakt is dan wel zal worden ten gevolge van de omstandigheid dat de cliënt aan de betrokken advocaat onjuiste of onvolledige Informatie heeft verstrekt.

Lid 5
Bij het inschakelen van derden zal de advocaat steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Het kantoor of de advocaat aanvaardt echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden geen aansprakelijkheid.